Loading...

15. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 15. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade 15. nädala elatisega seotud uudistest, arvamuslugudest, kohtulahenditest ja sotsiaalmeedia sissekannetest.

Uudised ja arvamuslood

Täitemenetluse aegne elatisabi ajatamine

11.04.2018 rtk.ee
“Täitemenetluse aegne elatisabi võlgnikega ei sõlmita maksegraafikud perioodil, mil võlgnikul on tasumata elatise võlgnevusi. Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto. Küsimustes, mis puudutavad elatise maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, võlgnevusi ja täitemenetlust, pöördu täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole.”

Komisjon toetas ajateenistusest hoidujate õiguste ja lubade kehtivuse piiramist

12.04.2018 err.ee
“Eelnõu kohaselt saavad kaitsevägi ja kaitseressursside amet lisaks sunniraha ning väärteokaristuste määramisele hakata halduskohtult taotlema mootorsõiduki juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relva soetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse või väljastamise peatamist. Kavandatavad meetmed on sarnased elatisabi võlglastele juba kehtivate meetmetega.”

Jõuetu riik tahab inimesi juhilubade äravõtmisega seaduskuulelikuks muuta — kas lubada?

12.04.2018 uueduudised.ee
“Juhiloa äravõtmist on karistusena pakutud ka näiteks meestele, kes perest eraldi elades ei maksa lastele elatisraha. Selles kontekstis on säärane ettepanek eriti absurdne, sest see võib mehelt võtta võimaluse üldse teenida, et kohtulikult väljamõistetud raha ära maksta — liiga palju ameteid on seotud juhilubade olemasoluga.”

Kohus karistas elatusraha pärast ähvardavaid sõnumeid saatnud meest tingimisi vangistusega

12.04.2018 ohtuleht.ee
“Pärnu maakohus mõistis viieks kuuks tingimisi vangi mehe, kes ähvardas elatisraha nõudnud naist vägivallaga ja lubas tema vara hävitada.”

Foorumid

Kas on alust elatisraha vähendamiseks, kui laps on üle nädala isa juures?

10.04.2018 vastused.ee
“Elatise vähendamiseks võib olla alust olukorras, kus lahus elav vanem teeb lapse ülalpidamiseks kulutusi ajal, mil laps viibib temaga. Kui kohtu poolt on elatis välja mõistetud, tuleb elatisraha vähendamiseks kohtu poole pöörduda, seejuures tuleb kohtule ära tõendada, millises suuruses on lahus elava vanema poolt vahetult tehtavad kulutused. Kulutuste suurust tõendamata ei ole võimalik kohtul lahus elava vanema poolt esitatud väidet arvesse võtta.”

Elatise raha ja mõistlik elamispind

10.04.2018 juura.ee
“Kui laste ema soovib miinimumist suuremat elatist, siis peab ta kohtus oma nõuet ja kulutusi tõestama.”

Kas see on mõistlik, et isa ei taha nüüd last tagasi anda, viivitab sellega?

10.04.2018 vastused.ee
“Reeglina leiavad nii kohtud kui ka lastekaitsespetsialistid, et selline nö 50/50 jaotus ei vasta lapse huvidele ja lapsel peaks olema üks kindel kodu ning võimalus lahus elava vanemaga piisavas mahus suhelda. Kui lastekaitsespetsialisti vahendusel ei õnnestu suhtlemiskorra osas kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele jõuda, tuleb suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudega kohtu poole pöörduda. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus ja tasuda riigilõivu 10 eurot.”

Kas seadus kohustab lahus elavat ja elatist maksvat vanemat last enda juurde võtma 2 nädala tagant?

12.04.2018 vastused.ee
“Kui vanemad omavahel suhtlemiskorra osas kokkuleppele ei saa, peaks esimeses järjekorras oma murega pöörduma elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole ja kui ka lastekaitsespetsialisti vahendusel ei õnnestu kokkuleppele saada, siis vastava nõudega kohtu poole.”

Kas laps on kohustatud isa tulevikus aitama ja hooldekodumakse maksma kui ta ei täitnud oma kohustust täisulatuses?

12.04.2018 vastused.ee
“Perekonnaseadus annab kohtule õiguse piirata või vabastada täisealine laps oma abivajava vanema ülalpidamiskohustuse täitmisest, kui selleks esineb mõjuv põhjus. Kui lapse isalt on elatis välja mõistetud kohtu kaudu ja ta on maksnud kohtu poolt väljamõistetud summas elatist, ei ole isa kindlasti jämedalt rikkunud lapse ees lasuvat ülalpidamiskohustuse täitmist ja puudub mõjuv põhjus lapse vabastamiseks isa (võimalikust) ülalpidamise kohustusest.”

Kas oleks hea mõte, et kui mees annab maja mulle, siis edaspidi ei pea ta last rahaliselt toetama?

12.04.2018 vastused.ee
“Kui soovite kindlasti säilitada maja enda ja lapse elamispinnana, kuid samas puuduvad Teil rahalised vahendid lapse isa osa väljaostmiseks, võiksite sõlmida lapse isaga [Teie poolt kirjeldatud] kokkuleppe.”

Mehel tööõnnetus ja elatis

12.04.2018 foorum.perekool.ee
“Kui töövõime jääbki püsivalt alanenuks võib kaaluda elatise vähendamise nõuet kui endises suuruses maksmine on välistatud ja seda ikka tõeliselt mõjuval põhjusel nagu seda on invaliidistumine. Kui teie 3 last on samuti sama isa lapsed siis on oluline ka, kas nemad jäävad isa poolt ebavõrdsesse olukorda ehk siis isa sissetulekust peaks ju jätkuma võrdselt kõigile 5 tema lapsele.”

Kohtulahendid

Riigikohtu tsiviilasi nr 2-17-42

10.04.2018 riigikohus.ee
“Kolleegium nõustub halduskohtuga, et kooseluseadus on jõustunud [1. jaanuaril 2016].”

Sotsiaalmeedia

Riigikohus otsustas, et kooseluseadus on jõustunud. #kooseluseadus #riigikohus

A post shared by Alimendid.ee (@alimendid.ee) on