Loading...

Meediaülevaade augustis 2017

Nõustamised peredele

01.08.2017 osale.ee

“Minu idee seisneb selles, et päris paljud naised/mehed, kasvatavad lapsi üksinda ja ei saa teiselt poolelt alimente kuidagi kätte (alimendid kohtu poolt välja mõistetud juba). Korralda nõustamised mõlemale poolele, et jõuaks kiiremini lahendusteni, et ei peaks lisakulusid maksma hakkama, kui pöörduda kohtutäiturite poole.”

Lasteasutustega seotud sotsiaaltoetused Kuressaare linnas

03.08.2017 saartehaal.ee

“Toetust makstakse neile, kelle perekonna sissetulek (töötasu, elatisraha, lapsetoetus ja muud sissetulekud) ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast (235 eurot). Taotlemiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus koos jooksva kuu sissetulekuid ja eluasemele tehtavaid kulutusi tõendavate dokumentidega Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonda.”

Elatisega seotud murekohad elatise maksja seisukohalt

04.08.2017 perekool.ee

“Miinimumelatis moodustab 24,7% prognoositavast tänavuse aasta keskmisest palgast. Keskmist palka teenivad aga napilt kolmandik Eesti palgatöölistest. Ka Riigikohus on leidnud, et miinimumelatis on liiga suureks kasvanud, ületab kaugelt poolt laste tegelikest kuludest (Rakendusuuringute keskuse 2014a uuringu järgi keskmiselt, mitte minimaalselt, 280€/kuus) ja tuleks alampalgast lahti siduda.”

Ikka need alimendid

05.08.2017 perekool.ee

“Kui täna lahuselav vanem maksab lapsele elatist vähem, kui seadusega ette nähtud miinimum, siis loetakse, et ta jääb lapsele võlgu.”

Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi arendamine jätkub uute partneritega

07.08.2017 sotsiaalkindlustusamet.ee

“Maksame kõiki sotsiaaltoetusi ja uut elatisabi läbi uue infosüsteemi. Kõik meie enam kui 700 000 klienti võivad olla kindlad, et toetused ja teenused makstakse õigeaegselt välja.”

Kui laps sai 18-aastaseks, kas võin siis elatisraha ja taskuraha otse lapsele maksta?

14.08.2017 vastused.ee

“Kui täisealiseks saanud laps jätkab keskhariduse omandamist, on tal õigus ülalpidamisele, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Kui kohustusite omavahelise lepinguga tasuma elatist kuni lapse täisealiseks saamiseni, on Teil nüüd, kui laps on saanud 18-aastaseks, õigus maksta elatisraha otse lapse pangakontole. ”

Elatise miinimum (alimendid)?

21.08.2017 perekool.ee

“Elatise maksjal tuleb kõik 235€ elatise saajale välja maksta, kinni sellest midagi pidada ei tohi, tulumaksu sellelt tagasi ei saa. Elatise saaja saadud elatiselt mingeid makse maksma ei pea, kõik 235€ on temale kasutamiseks.”

Mis samme tuleb astuda ja milliseid pabereid on vaja, et nõuda kohtu kaudu isalt lastele elatist?

21.08.2017 vastused.ee

“Kui laste isa on märgitud laste sünnitunnistusele, tuleb elatise väljamõistmiseks hagiavaldusega kohtu poole pöörduda. Samuti on võimalik elatise väljamõistmine läbi maksekäsu kiirmenetluse, kuid sellisel juhul ei ole võimalik nõuda elatist tagasiulatavalt ega suuremas summas kui 1,5-kordne kehtiv elatismiinimum.”

Kas isal on tõesti õigus tasaarveldada miinimumelatisest kuus 5 päeva jooksul lapsele tehtud kulutusi?

21.08.2017 vastused.ee

“Laste isal ei ole õigus omavoliliselt teha elatisrahast mahaarvamisi. Elatist tuleb tasuda vastavalt kohtulahendile, vastasel juhul on elatist saaval vanemal õigus pöörduda elatisraha kättesaamiseks kohtutäituri poole.”

Kas saan ülikooli ajaks vanematelt suuremat elatist nõuda?

21.08.2017 vastused.ee

“Kui kokkuleppele jõuda ei õnnestu, on põhjendatud hagiga kohtusse pöördumine. Selleks tuleb koostada hagiavaldus, millega taotlete elatise suuruse muutmist. Teil tuleb tõendada enda vajaduste suurenemist, esitades seejuures vastavaid tõendeid. Riigilõivu elatise suurendamise hagilt tasuma ei pea.”

Kui lapsel ei ole bioloogilise isa nime, kas siis on võimalik lapse bioloogilist isa elatist maksma panna?

22.08.2017 vastused.ee

“Lapse isalt on võimalik kohtulikult elatist nõuda vaid siis, kui lapse isa on kantud lapse sünnitunnistusele. Kui lapse sünnitunnistusele isa märgitud ei ole, tuleb kõigepealt kindlaks teha isadus (kas lapse isaga kokkuleppel või kohtu kaudu) ja seejärel on võimalus nõuda kohtu kaudu elatise väljamõistmist.”

Kui palju on võimalik küsida lapse jaoks elatisraha, kui lapse isa on sügava puudega ja kuu sissetulek on 371 eurot?

23.08.2017 vastused.ee

“Üldjuhul oleneb lapse elatisraha suurus lapse vajadustest, kuid samas mõjutab elatisraha suurust ka vanema majanduslik seisund.”

Vanemad, kes lahus. kuidas teil rahaasjad?

28.08.2017 perekool.ee

“Meil kokkuleppeline summa välja mõeldud, mida isa igakuiselt maksab, 8 aasta jooksul pole kordagi mingeid probleeme tekkinud. Hetkel on see 500.- kuus. Lisaks ostab isa ka enamuse riidekraamist. Laps veedab umbes 1 öö nädalas isa juures, lisaks umbes 1 nädalavahetuse kuu jooksul samuti. Rangelt asjad reglementeeritud pole, suhted kõigi osapoolte vahel sõbralikud. Isal on ka uus pere ja 2 väikest last, keda aitan vahel heameelega hoida jne.”

Kuidas oleks võimalik teha nii, et ainult emal oleks lapsehooldusõigus?

28.08.2017 vastused.ee

“Kui vanematel ei õnnestu ühist hooldusõigust üksmeeles teostada, on võimalik kohtult taotleda, et kohus annaks ühele vanemale lapse hooldusõiguse osaliselt/täielikult üle. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus ja põhjendada oma väiteid.”

Kas omal ajal määratud elatismiinimum tõuseb automaatselt või peaksin uuesti kohtusse pöörduma, et tänast miinimumi saada?

28.08.2017 vastused.ee

“Kui kohtulahendiga on elatis välja mõistetud konkreetse summana, tuleb elatise suurendamiseks uuesti hagiga kohtu poole pöörduda. Kui aga kohtulahendi kohaselt on elatise suurus seotud alampalgaga, suureneb makstav elatis automaatselt alampalga muutumisel.”

Kuidas saaksin vabaneda elatise maksmiset, kui ma pole lapse lihane isa, kuid nimi on sünnitunnistusel?

28.08.2017 vastused.ee

“Kui olete kantud lapse sünnitunnistusele, on Teil lapse suhtes ülalpidamiskohustus. Isadust on võimalik kohtu kaudu vaidlustada, kuid vaidlustamise tähtaeg on 1 aasta alates vaidlustamise aluseks olevatest asjaoludest teadasaamisest. Näiteks kui Te olite juba lapse sündimise hetkel teadlik, et tegemist ei ole Teie bioloogilise lapsega, lõppes isaduse vaidlustamise tähtaeg lapse 1-aastaseks saamisel.”

Oops! We could not locate your form.