Loading...

Mida teha, kui elatisvõlgniku andmeid ei ole teada?

Kui kasvatate alaealist last ja teine vanem lapse ülalpidamisse ei panusta, siis on Teil õigus pöörduda elatise välja mõistmiseks kohtusse. Elatise nõudmiseks tuleb esitada kohtule hagiavaldus või maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Mõlemal juhul on elatise nõudmine tasuta ning mõlmals avalduses peab olema kirjas elatisvõlgniku andmed.

Kui soovite hakata kohtu kaudu elatist nõudma, aga:

 • Te ei tea elatisvõlgniku aadressi või kontaktandmeid.
 • Te teate lapse bioloogilise isa isikut, aga mitte tema isikukoodi või muid andmeid.
 • Teile on elatisvõlgnik väitnud, et ta on töötu, kuigi tegelikult elab (ja töötab) välismaal.
 • Olete saanud teada, et elatisvõlgnik on vahetanud oma nime.
 • Olete saanud teada, et elatisvõlgnik on vahetanud oma sugu ja võtnud kasutusele uue isikukoodi.
 • Soovite nõuda elatist täisealise lapsena, aga Te ei tea vanema andmeid.

Sellised olukorrad tekitavad sageli mitmeid küsimusi: Mida teha? Kas elatise nõudmine on üldse võimalik? Kuidas elatisvõlgniku andmeid teada saada? Millised andmed tuleb avaldusse märkida? Kas kohus ei saa vajalikud andmed ise välja selgitada?

Nendele küsimustele annab vastuse tsiviilkohtumenetluse seadustik (ehk lühendatult TsMS):

TsMS § 338 lõige 1 punkt 1: “Menetlusosalise poolt kohtule esitatavas menetlusdokumendis (muu hulgas hagis) märgitakse menetlusosaliste nimed ja aadressid ning sidevahendite andmed.”

TsMS § 338 lõige 2: “Füüsilise isiku kohta tuleb menetlusdokumendis märkida ka tema isikukood, selle puudumisel sünniaeg.”

TsMS § 338 lõige 3: “Kui menetlusosaline ei tea teise menetlusosalise andmeid, tuleb menetlusdokumendis märkida, mida ta on andmete teadasaamiseks teinud.”

Eeltoodud sätted tähendavad, et kohtule esitatavas avalduses peavad olema kirjas kõikide osapoolte isiku- ja kontaktandmed. Kui andmeid teada ei ole, tuleb avalduses selgitada, mida on andmete teadasaamiseks tehtud.

Seega, kui hakkate elatist nõudma, siis peate arvestama, et kohtule esitatavas avalduses peab olema kirjas elatisvõlgniku nimi, isikukood või sünnikuupäev, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Kui Te kõiki andmeid ei tea, siis peate avaldusse märkima, mida olete andmete teadasaamiseks teinud ehk kellelt olete andmeid küsinud, millistest andmebaasidest andmeid otsinud ning millistelt asutustelt andmete väljastamist taotlenud.

Kui esitate avalduse ilma andmete ja selgitusteta, siis seaduse järgi on tegemist puudustega avaldusega. Sellisel juhul jätab kohus avalduse käiguta, teeb puuduste kõrvaldamise määruse ja annab 14 päeva aega elatisvõlgniku andmete esitamiseks.

Selleks, et vältida avalduse käiguta jätmist ja sellega kaasnevat menetluse venimist, selgitage välja teise vanema andmed juba enne kohtusse pöördumist. Võtke ühendust elatisvõlgniku sugulaste, sõprade, tuttavate, tööandjate või äripartneritega. Otsige tema kontakte kinnistusregistrist, karistusregistrist, Internetist ja Facebookist. Samuti taotlege andmete väljastamist rahvastikuregistrist.

Rahvastikuregistris on kokku 33 erinevat andmeliiki, sh kõik elatise nõudmiseks vajalikud andmed. Rahvasikuregistri andmete väljastamine on tasuline (5 €), kuid andmeid väljastab maakonnakeskus ainult “õigustatud huvi” korral. See tähendab, et andmetele ligipääsu saamiseks peate esitama maakonnakeskusele kirjaliku avalduse, milles selgitate, milline on Teie seos andmete omanikuga, miks Te andmete väljastamist taotlete ning millisel eesmärgil kavatsete neid kasutada.

Lihtsustamaks avalduste koostamist ja elatisvõlgniku andmete teada saamist, saate koostada meie õigusroboti abil korrektse avalduse kiirelt ja lihtsalt. Selleks sisestage andmed, vastake lihtsatele küsimustele ning saadame koostatud avalduse automaatselt Teie e-postile. Seejärel saate avalduse digitaalselt allkirjastada ja edastada e-postiga maakonnakeskusele (juhised selleks saadame koos dokumendiga).

Maakonnakeskus väljastab andmed 1-3 tööpäeva jooksul (kuigi tuleb arvestada, et seaduse järgi on avalduse menetlemiseks aega kuni 30 päeva). Andmete kättesaamise järel saate lisada elatisvõlgniku andmed kohtudokumenti ning alustada kohtumenetlust.

Teenus

Koostame Teile korrektse avalduse, millega saate taotleda rahvastikuregistrist elatisvõlgniku andmete väljastamist.

Koostame Teile juriidliselt korrektse ja õiguslikult põhjendatud avalduse, mille alusel väljastatakse Teile rahvastikuregistrist elatisvõlgniku elukoha aadress, isiku- ja kontaktandmed.

Avalduse koostamine võtab aega 13 minutit, mille järel saate avaldusega tutvuda, selle digitaalselt allkirjastada ja edastada andmete väljastamiseks maakonnakeskusele.

Avalduse koostamiseks sisestage (Teile teadaolevad) elatisvõlgniku andmed ja vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele. Vastuste põhjal koostame automaatselt Teie vajadustele vastava avalduse.

Avalduse saadame Teile e-postiga mõni minut pärast andmete sisestamist. Seejärel saate avaldusega tutvuda, selle allkirjastada, tasuda riigilõivu (5 €) ja edastada maakonnakeskusele.

Maakonnakeskus väljastab Teile andmed 1-5 tööpäeva jooksul e-postiga. Seejärel saate lisada andmed hagiavaldusse või maksekäsu kiirmenetluse avaldusse ja alustada kohtumenetlust.


Kasutamine

Teenuse kasutamiseks sisestage andmed, tutvuge koostatud avaldusega ning edastage see digitaalselt allkirjastatult maakonnakeskusele.

Sisesta andmed

Avalduse koostamiseks sisestage Teile teadaolevad andmed ning vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele.

Tutvu avaldusega

Koostatud avalduse saadame Teile e-postiga, mille järel saate avaldusega tutvuda ja vajadusel juristiga konsulteerida.

Esita avaldus

Kui kõik sobib, tasuge riigilõiv (5€) ja edastage avaldus digitaalselt allkirjastatuna maakonnakeskusele, kes väljastab Teile soovitud andmed.

Avaldus

Avaldus koosneb kokku 3-leheküljest ja selles on kirjas kõik vajalik rahvastikuregistrist elatisvõlgniku andmete väljastamiseks.

Elukoht Eestis

Avaldusega saate taotleda elatisvõlgniku Eesti elukoha aadressi väljastamist.

Isikukood

Avaldusega saate taotleda elatisvõlgniku isikukoodi väljastamist.

Telefoninumber

Avaldusega saate taotleda elatisvõlgniku telefoninumbri väljastamist.

Seadusega kooskõlas

Avaldus on kõikide seadustega kooskõlas ja sisaldab vajalikke viiteid asjakohastele sätetele.

Elukoht välismaal

Avaldusega saate taotleda elatisvõlgniku välismaa elukoha aadressi väljastamist.

E-posti aadress

Avaldusega saate taotleda elatisvõlgniku e-posti aadressi väljastamist.

Avalduse koostaja

Avalduse saate esitada alaealiste laste vanemana või täisealise lapsena.

Dokumentaalne tõend

Avalduse tõendab kohtule, et olete teinud kõik elatisvõlgniku andmete teada saamiseks.

Eelised

Avalduse alusel väljastab maakonnakeskus Teile elatisvõlgniku andmed, mille järel saate pöörduda kohtusse ning vajadusel tõendada, et olete teinud kõik vajaliku soovitud andmete teada saamiseks.

Lihtne

Avalduse koostamiseks vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele ning sisestage enda ja lapse ning Teile teadaolevad elatisvõlgniku andmed.

Soodne

Teenuse hind (9€) sisaldab avalduse koostamist, juristi konsultatsiooni ja vastavalt vajadusele dokumendi muudatusi. Hinnale lisandub riigilõiv (5€).

Kiire

Avalduse koostamine võtab aega 13 minutit, mille järel saate avaldusega tutvuga ja edastada see digitaalselt allkirjastatult maakonnakeskusele.

Konsultatsioon

Kui Teil peaks tekkima avaldusega seoses küsimusi, saate alati meiega ühendust võtta ja juristiga (e-posti või telefoni teel) konsulteerida.

Usaldusväärne

Avaldus on koostatud juristide poolt ehk selle sisu on seadusega kooskõlas ja sisaldab vajalikke viiteid sätetele ja kohtulahenditele.

Garantii

Garanteerime, et avalduse alusel väljastab maakonnakeskus kõik soovitud andmed. Kui nii ei juhtu, siis teenuse eest Te midagi maksma ei pea.

Kliendid meist

Olin võtnud väga kaua hoogu, et lapse alimentidega asjad korda saada. Teie abiga sai suur mure lahendatud. Suur tänu! 🌼
Kätlin, üksikvanem Tallinnast

Hind

Avalduse koostamise tasu on 9 eurot, millele lisandub kohustuslik riigilõiv 5 eurot. Seega kokku maksab rahvastikuregistrist andmete väljastamine 14 eurot.

AVALDUS ELATISVÕLGNIKU ANDMETE TEADA SAAMISEKS
 • Avalduse koostamine
 • Elatisvõlgniku aadress
 • Elatisvõlgniku isikuandmed
 • Elatisvõlgniku kontaktandmed
 • Juristi konsultatsioon
 • Avalduse muutmine
 • Tasumine pärast andmete kättesaamist
9.-
+ riigilõiv 5€

Vastused

Siit leiate vastused kõige sagedamini esitatud küsimustele. Juhul kui Teil on küsimus, millele allpool vastatud ei ole, palun kirjutage meile aadressile info@alimendid.ee.

Teenus sisaldab rahvastikuregistrist elatisvõlgniku andmete väljastamiseks vajaliku avalduse koostamist, juristi konsultatsiooni ja vajadusel avaldusse muudatuste tegemist.

Avaldus on mõeldud alaealiste laste vanematele ja täisealistele lastele.

Andmete välja selgitamise kohustus tuleneb tsiviilkohtumenetluse seadustikust:
§ 338 lg 1 p 1: “Menetlusosalise poolt kohtule esitatavas menetlusdokumendis (muu hulgas hagis) märgitakse menetlusosaliste nimed ja aadressid ning sidevahendite andmed”.
§ 338 lg 2: “Füüsilise isiku kohta tuleb menetlusdokumendis märkida ka tema isikukood, selle puudumisel sünniaeg.”
§ 338 lg 3: “Kui menetlusosaline ei tea teise menetlusosalise aadressi või muid andmeid, tuleb menetlusdokumendis märkida, mida ta on andmete teadasaamiseks teinud”.

Avaldus koosneb 3 leheküljest ning selles on kirjas asjaolude kirjeldus, õiguslikud põhjendused ning vajalikud viited seadusesätetele ja kohtupraktikale.

Avaldusega saate taotleda elatisvõlgniku isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Jah, saaksite küll. Rahvastikuregistrist on kokku 33 erinevat andmehulka, mille väljastamist on õigustatud huvi korral võimalik taotleda. Kirjutage meile aadressile info@alimendid.ee ja teeme avaldusse vajalikud täiendused.

Avalduse koostamiseks on vaja järgmisi andmeid.

Andmete sisestamise järel saadame Teile e-posti koos avalduse ja kõikide vajalike juhistega.

Kõik muudatused teeme avaldusse 1 tööpäeva jooksul.

Avalduse koostamise tasu on 9 eurot ning  avalduse esitamisel tuleb tasuda kohustusliku riigilõivuna 5 eurot. Seega kokku maksab rahvastikuregistrist andmete väljastamine 9 + 5 = 14 eurot.

Avaldusega koos väljastame Teile arve summas 9 eurot, mille saate tasuda panga ülekandega 10 päeva jooksul.

Riigilõiv tuleb tasuda ülekandega. Kõik vajalikud selgitused saadame Teile koos avaldusega.

Kui soovite teenusest loobuda, palun kirjutage meile aadressile info@alimendid.ee ning tühistame Teile väljastatud arve.

Teenuse osutaja on Lakitoimisto Simmermann Oy (registrikood 2904123-6).