Veebruari uudiste ülevaade

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.02.2017  /  2 minuti lugemine

Kas täitemenetluse seadustiku § 132 lõiked 2 ja 3 on põhiseadusega vastuolus?

06.02.2017 / oiguskantsler.ee

"Analüüsisime küsimust põhjalikult ja ilmset vastuolu põhiseadusega ei leidnud. Juhul, kui ühele lapsele välja mõistetud elatise sundtäitmine kahjustab elatisvõlglase ülalpidamisel oleva teise lapse heaolu, saab elatise muutmiseks pöörduda kohtusse."

Seaduslik ebaõiglus: elatisraha maksmisest on lihtne vabaneda

08.02.2017 / ekspress.delfi.ee

"Lapse üksinda suureks kasvatanud vanem ei pruugigi elatisvõlga kunagi saada, sest seadus võimaldab võlgnikul võlast kergelt vabaneda."

Kas lapse isa võib elatisraha arvelt hakata lapsele täiskasvanuks saamiseni fondi koguma?

09.02.2017 / vastused.ee

"Kui Teie ei nõustu lapse isa sooviga kanda elatisraha eraldi kontole, tuleb lapse isal igal juhul kanda elatis Teie isiklikule pangakontole. Kui lapse isa vaatamata sellele otsustab koguda elatisraha eraldi kontole, on ta rikkunud oma ülalpidamiskohustust lapse suhtes."

Kuidas tõestada kohtutäiturile, et oled võla ära maksnud?

09.02.2017 / juristaitab.ee

"Kui võlgnik esitab maksekorralduse mille järgi makse on sissenõudja kontole tehtud, teeb kohtutäitur päringu sissenõudjale ja küsib kas raha on sissenõudja kontole laekunud. Reeglina sissenõudja kinnitabki raha laekumist ja sellega on tasumine tõendatud."

Mis on elatis?

10.02.2017 / et.wikipedia.org

"Elatis ehk alimendid on lapse ülalpidamiseks makstav raha, mida peab maksma last mitte kasvatav lapsevanem, kellel on lapse suhtes ülalpidamiskohustus."

Lugeja küsib abilinnapealt: kuidas toetab linn paljulapselisi peresid?

13.02.2017 / pealinn.ee

"Toetusi saavad taotleda pered, kelle kolme kuu keskmine netosissetulek perekonna esimese liikme kohta on väiksem kui 470 eurot kuus ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 376 eurot kuus."

Oh seda rasket võlakoormat: kas mõneks ajaks või kogu eluks?

13.02.2017 / yanatoom.ee

"Pöörduge kohtutäituri poole avaldusega seoses sellega, et te kaotasite töö ning töövõimetuspension on teie ainus tuluallikas. Avalduses tooge ära ka lapse andmed ja lisage pangaarve väljavõtte."

Kuidas esitada hagi elatisraha suurendamiseks, kui ei tea aadressi ja isa telefonile ei vasta?

13.02.2017 / vastused.ee

"Kui puuduvad andmed isa elukoha osas, tuleb hagiavaldusse märkida need andmed, mis on teada, näiteks telefoninumber ja e-posti aadress. Kindlasti tuleks üritada ka postiaadressi välja selgitada (näiteks ühiste tuttavate/sugulaste kaudu) ja kui see ebaõnnestub, kirjeldada hagiavalduses, milliseid kanaleid kaudu on andmete väljaselgitamist üritatud."

Miks on lahusoleva vanema ainus kohustus maksta elatist?

14.02.2017 / perejakodu.ohtuleht.ee

"Öeldakse, et seadus kohustab, kuigi tegelikult ei kohusta. Kohustab ainult siis, kui teine vanem pole üldse koostööst huvitatud."

Kas naine saab kahele lapsele nõuda alimentideks kogu mu sissetuleku, kui saan 1000 eurot bruto?

14.02.2017 / vastused.ee

"Kui laste ema soovib Teilt suuremat elatist kui 235 eurot ühe lapse kohta, tuleb tal laste kulutusi kohtus dokumentaalselt tõendada. Mõlema vanema kanda peaks jääma pool lapse igakuistest ülalpidamiskuludest."

Elatisraha välja arvestamine ja kooselu ajal tekkinud võlad

16.02.2017 / foorum.perekool.ee

"Seaduse kohaselt on 1 lapse elatis pool miinimumpalka st hetkel 235 kuus, alla selle reeglina ei vähendata isa nõudel, kui ta just ei suuda tõestada, et ta on töövõimetu või tal on veel ülalpeetavaid, kes hätta jääks kui ta 235 lapsele maksab. Töötus, väike palk jms ei vabasta elatise maksmisest ega ole ka põhjus elatise vähendamiseks."

Õigusapteek aitab lapsele rongavanemalt raha saada

17.02.2017 / pealinn.ee

"Järgmises Õigusapteegis annavad juristid nõu uue elatisabi seaduse kohta, mis peaks aitama peresid, kus üks lapsevanem oma lapsele elatist ei maksa."

Kui kaua on täisealisel lapsel võimalik esitada uut elatisraha maksmise hagi minu vastu?

17.02.2017 / vastused.ee

"Tagasiulatuvalt on lapsel õigus nõuda ülalpidamist kuni 1 aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist."

Millised kulud kaasnevad lahutamisega?

17.02.2017 / financer.ee

"Igal juhul, ei tohi olla aga elatis ühe lapse kohta väiksem kui pool kuupalga alammäärast (ehk mitte vähem kui 235 eurot)."

Kas kõrgkoolis õppija saab elatisraha kuni 21-aastaseks saamiseni?

19.02.2017 / kasulik.delfi.ee

"Perekonnaseaduse § 97 punktist 2 tulenev ülalpidamiskohustus lõppeb lapse poolt põhi- või keskhariduse omandamisega – sellest lähtuvalt täisealiseks saanud lapsele kõrgkooli õppima asumisel elatist enam edasi maksma ei pea."

Parim ja halvim seadus 2016!

21.02.2017 / omanikud.ee

"Mullune parim seadus on perehüvitiste seadus. Seadus võimaldab tagada riigipoolse lastetoetuse maksmise vanemate lahutuse korral ning hiljem selle sissenõudmise kohustatud poolelt. Seaduse järgi toetab riik last ja teda kasvatavat vanemat nii sel ajal, kui elatisraha üle vaieldakse kohtus, kui ka siis, kui kohtumenetlus on lõppenud ning kohtutäitur tegeleb ühelt vanemalt toetusraha kätte saamisega."

Alimendid ametlikult või mitte?

22.02.2017 / foorum.perekool.ee

"Minu meelest on normaalne, et lapsevanemad saavad peale lahutust normaalselt läbi ja suudavad elatise-teema kohtuväliselt lahendada. Kohus on ikka selleks puhuks, kui inimesed muidu kokkuleppele ei jõua."

Soomes on elatise maksmine vajaduspõhine, Eestis mitte

26.02.2017 / innojairja.blogspot.fi

"Soomes on elatis üks osa sotsiaalsüsteemist, millega tegeleb sotsiaalkindlustusamet Kela. Süsteem on automaatne, mistõttu ei pea keegi vaeva nägema ja elatist kohtu kaudu välja nõudma."

Kas elatisraha suureneb seoses miinimumi muutusega, kui kiirmenetlusega on mõistetud välja 179 eurot?

28.02.2017 / vastused.ee

"Reeglina mõistab kohus miinimumsuuruses elatisraha välja, vaid väga kaalukatel asjaoludel on võimalik elatisraha vähendamine alla kehtiva miinimummäära."

Riik maksab peagi esimestele lastele elatisabi välja

28.02.2017 / postimees.ee

"Täpsemalt on see kuupäev 10. märts, mil elatisabi peaks lasteni jõudma. Esimestena saavad raha need, kes esitasid avalduse jaanuaris, ning riik maksab ühe lapse kohta kuni sada eurot kuus"

Märtsis käivitub kauaoodatud elatisabifond

28.02.2017 / uudised.tv3.ee

"Riik maksab täitemenetluse käigus elatisraha juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi elatis on varasemalt kohtuotsusega väljamõistetud."

Jurist elatisabifondist: abivajajaid on palju ning toetusest on kindlasti suur abi

28.02.2017 / uudised.tv3.ee

Seitsmeste uudiste stuudiointervjuu jurist Merle Albrant’iga, kellega vesteldi üksikvanematest ja elatisabifondist.