Aprilli uudiste ülevaade

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.04.2018  /  2 minuti lugemine

Kuidas käsitleb kohus hagi, kui sooviksin taotleda laste isalt elatisraha alla seaduses ettenähtud miinimummäära?

02.04.2018 / vastused.ee

"Kohtult võib nõuda elatise väljamõistmist ka väiksemas suuruses kui kehtiv miinimummäär. Esitatud hagi alusel mõistab kohus elatise välja Teie lapsele, lapse isalt teistele tema lastele väljamõistetud elatise otsused siia ei puutu."

Kas mul on 4 lapse emana õigus nõuda elatisraha, kuigi 2 last on juba 17- ja 19-aastased?

02.04.2018 / vastused.ee

"Lastest lahus elav vanem võib täita oma ülalpidamiskohustust nii elatise maksmise teel kui ka vahetult kulutusi kandes. Iseenesest võib laste isa täita laste ees lasuvat ülalpidamiskohustust ka laste elamiskulusid kandes, elatise maksmise kohustus oleneb sellest, kui suuri kulutusi laste isa eluasemekulusid kandes teeb ja kui suured on laste ülalpidamiskulud tervikuna."

Kui elatise süsteem oleks…

02.04.2018 / riisitera.ee

"Oleks on tore poiss aga vaadake kui palju artikleid elatise teemal!"

Kas sellest alates kui teade on soomes kätte toimetatud, hakkas jooksma vaide esitamise aeg?

03.04.2018 / vastused.ee

"Kui laste isa on menetlusdokumendid 28.02 kätte saanud, hakkab sellest ajast alates jooksma vastuväite esitamise tähtaeg. Kui laste isa jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, teeb kohus kohtumääruse ja mõistab laste isalt elatise välja."

Üksikema: “Mida te vingute, et elatis on väike? Mina saan iga kuu toetuseks 19 eurot!”

04.04.2018 / ohtuleht.ee

"Enne lapseootele jäämist oli kõik hästi. Pärast seda muutus mees täielikuks mölakaks, kellesarnast ei ole ma kunagi enne ega hiljem kohanud."

Lapse elatisraha

04.04.2018 / juristaitab.ee

"[Isik peab] taluma põlvnemise tuvastamiseks tehtavat ekspertiisi ning võib keelduda ekspertiisil osalemast ja proovi andmast üksnes juhul, kui see oleks talle meditsiiniliselt vastunäidustatud ja tekitaks tervisekahjustuse.Välisriigis elavat isikut saab kohus kohustada proovi andma isiku elukohariigi kohtu abiga. Kui proovi ei õnnestu saada välisriigis elavalt menetlusosaliselt ka välisriigi kohtu abiga erinõude korras, tuleb seda asjaolu arvestada tõendite hindamisel."

Mida ette võtta, kui minu vaimupuudega eestkostetav laps sünnitas lapse, kas pean isa otsima hakkama?

04.04.2018 / juristaitab.ee

"Lapse isa mittetuvastamine ei mõjuta Teie õigusi eestkostjana ega anna alust eestkoste lõpetamiseks."

Kas makstavast elatisest mingi osa on mõeldud ka harjumuspäraste lapse ja nende isa ühisteks tegevusteks?

05.04.2018 / vastused.ee

"Perekonnaseaduse § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool alampalka. Selle summa eest, koos omapoolse (ja samaväärse) panusega, peaks lapsi kasvatav vanem katma kõik laste ülalpidamiskulud, sealhulgas katma kulutused meelelahutusele."

Riigikohtu lahend tsiviilasjas nr 2-17-42

10.04.2018 / riigikohus.ee

"Kolleegium nõustub halduskohtuga, et kooseluseadus on jõustunud [1. jaanuaril 2016]."

Kas on alust elatisraha vähendamiseks, kui laps on üle nädala isa juures?

10.04.2018 / vastused.ee

"Elatise vähendamiseks võib olla alust olukorras, kus lahus elav vanem teeb lapse ülalpidamiseks kulutusi ajal, mil laps viibib temaga. Kui kohtu poolt on elatis välja mõistetud, tuleb elatisraha vähendamiseks kohtu poole pöörduda, seejuures tuleb kohtule ära tõendada, millises suuruses on lahus elava vanema poolt vahetult tehtavad kulutused. Kulutuste suurust tõendamata ei ole võimalik kohtul lahus elava vanema poolt esitatud väidet arvesse võtta."

Elatise raha ja mõistlik elamispind

10.04.2018 / juura.ee

"Kui laste ema soovib miinimumist suuremat elatist, siis peab ta kohtus oma nõuet ja kulutusi tõestama."

Täitemenetluse aegne elatisabi ajatamine

11.04.2018 / rtk.ee

"Täitemenetluse aegne elatisabi võlgnikega ei sõlmita maksegraafikud perioodil, mil võlgnikul on tasumata elatise võlgnevusi. Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto. Küsimustes, mis puudutavad elatise maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, võlgnevusi ja täitemenetlust, pöördu täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole."

Komisjon toetas ajateenistusest hoidujate õiguste ja lubade kehtivuse piiramist

12.04.2018 / err.ee

"Eelnõu kohaselt saavad kaitsevägi ja kaitseressursside amet lisaks sunniraha ning väärteokaristuste määramisele hakata halduskohtult taotlema mootorsõiduki juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relva soetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse või väljastamise peatamist. Kavandatavad meetmed on sarnased elatisabi võlglastele juba kehtivate meetmetega."

Jõuetu riik tahab inimesi juhilubade äravõtmisega seaduskuulelikuks muuta — kas lubada?

12.04.2018 / uueduudised.ee

"Juhiloa äravõtmist on karistusena pakutud ka näiteks meestele, kes perest eraldi elades ei maksa lastele elatisraha. Selles kontekstis on säärane ettepanek eriti absurdne, sest see võib mehelt võtta võimaluse üldse teenida, et kohtulikult väljamõistetud raha ära maksta — liiga palju ameteid on seotud juhilubade olemasoluga."

Kohus karistas elatusraha pärast ähvardavaid sõnumeid saatnud meest tingimisi vangistusega

12.04.2018 / ohtuleht.ee

"Pärnu maakohus mõistis viieks kuuks tingimisi vangi mehe, kes ähvardas elatisraha nõudnud naist vägivallaga ja lubas tema vara hävitada."

Kas see on mõistlik, et isa ei taha nüüd last tagasi anda, viivitab sellega?

12.04.2018 / vastused.ee

"Reeglina leiavad nii kohtud kui ka lastekaitsespetsialistid, et selline nö 50/50 jaotus ei vasta lapse huvidele ja lapsel peaks olema üks kindel kodu ning võimalus lahus elava vanemaga piisavas mahus suhelda. Kui lastekaitsespetsialisti vahendusel ei õnnestu suhtlemiskorra osas kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele jõuda, tuleb suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudega kohtu poole pöörduda. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus ja tasuda riigilõivu 10 eurot."

Kas seadus kohustab lahus elavat ja elatist maksvat vanemat last enda juurde võtma 2 nädala tagant?

12.04.2018 / vastused.ee

"Kui vanemad omavahel suhtlemiskorra osas kokkuleppele ei saa, peaks esimeses järjekorras oma murega pöörduma elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole ja kui ka lastekaitsespetsialisti vahendusel ei õnnestu kokkuleppele saada, siis vastava nõudega kohtu poole."

Kas laps on kohustatud isa tulevikus aitama ja hooldekodumakse maksma kui ta ei täitnud oma kohustust täisulatuses?

12.04.2018 / vastused.ee

"Perekonnaseadus annab kohtule õiguse piirata või vabastada täisealine laps oma abivajava vanema ülalpidamiskohustuse täitmisest, kui selleks esineb mõjuv põhjus. Kui lapse isalt on elatis välja mõistetud kohtu kaudu ja ta on maksnud kohtu poolt väljamõistetud summas elatist, ei ole isa kindlasti jämedalt rikkunud lapse ees lasuvat ülalpidamiskohustuse täitmist ja puudub mõjuv põhjus lapse vabastamiseks isa (võimalikust) ülalpidamise kohustusest."

Kas oleks hea mõte, et kui mees annab maja mulle, siis edaspidi ei pea ta last rahaliselt toetama?

12.04.2018 / vastused.ee

"Kui soovite kindlasti säilitada maja enda ja lapse elamispinnana, kuid samas puuduvad Teil rahalised vahendid lapse isa osa väljaostmiseks, võiksite sõlmida lapse isaga [Teie poolt kirjeldatud] kokkuleppe."

Mehel tööõnnetus ja elatis

12.04.2018 / foorum.perekool.ee

"Kui töövõime jääbki püsivalt alanenuks võib kaaluda elatise vähendamise nõuet kui endises suuruses maksmine on välistatud ja seda ikka tõeliselt mõjuval põhjusel nagu seda on invaliidistumine. Kui teie 3 last on samuti sama isa lapsed siis on oluline ka, kas nemad jäävad isa poolt ebavõrdsesse olukorda ehk siis isa sissetulekust peaks ju jätkuma võrdselt kõigile 5 tema lapsele."

Kuidas vormistada pärast lahutust kulude jagamine ja lapsele makstav summa?

18.04.2018 / vastused.ee

“Kokkulepped, mis puudutavad lapse elatisraha ja suhtlemiskorda, võib sõlmida lihtkirjalikult, see ei vaja notariaalset vormi. Kohtusse pöördumiseks osiis, kui vanemad omavahel kokkuleppele ei saa.”

Kas isal on õigus vähendada laste elatist põhjendusega, et teeb lastega reisil olles kulutusi?

18.04.2018 / vastused.ee

“Üldise põhimõtte järgi on elatise vähendamiseks alust siis, kui elatist saava vanema kulutused vähenevad selle arvelt, et lapsed viibivad lahus elava vanemaga.”

Isa: „Peaksin ma lastele ütlema, et ema armastab neid 140 euro eest?“

19.04.2018 / ohtuleht.ee

“Sel ajal, kui ema pidutses, veetsid tema poeg ja tütar tihti tunde ja isegi päevi omapäi. Lõpuks jõudsid lapsed turvakodusse. Alles siis õnnestus isalapsed enda juurde elama.”

Mehed selgitavad: miks mees hülgab pere, kui asjad keeruliseks lähevad? Kelle eest ta tegelikult põgeneb?

20.04.2018 / naistekas.delfi.ee

“Pigem ta läheb naise juurest ära. Lapsed on energeetiliselt meiega hästi seotud ja ma arvan, et on vähe isasid, kes oma lapsi ei armasta, seal peab kimingi muu põhjus olema. Sageli elatakse laste pärast ka sellistes suhetes, mis üldse ei toimi aga haiget teeb lastele rohkem ikka katkine suhe —tunnetavad seda.”

Vanemahüvitise suuruse arvutamise reeglid

20.04.2018 / oiguskantsler.ee

“Riigikogu on valinud [vanemahüvitise suuruse arvutamisel] lahenduse, mille järgi lähevad arvesse lapse sünnile eelnenud kalendriaasta 12 kuu sissetSelle alusel arvutatakse inimese ühe kuu keskmine sissetulek, millest lähtutakse vanemahüvitise maksmisel.”

Varalahusus, elatisraha, perelepitus – praktilised k juristile

23.04.2018 / digi.eestinaine.ee

“Perekonnaõigus katab abielu sõlmimise ja lahutamise, varasuhete, aga ka elatise, lapsendamise ja hoolduse küsimusi.”

Kahele lapsele sularahas elatist maksnud isa sai valusalt vas

24.04.2018 / ohtuleht.ee

“Vanemaid on erinevaid – ühed soovivad oma lastele parimat ja võitlevad selle nimel, et lahus elav vanem järeltulija eest hoolt kannaks. Teised te kõik selleks, et kindlustada enda tulevik ja mugav elu. Kas või pettuse hinnaga.”

Elatisega kohtus käimine on täiskohaga töö

24.04.2018 / riisitera.ee

“Ma olen nagu täiskohaga kontoritöötaja. Hommikul kell 9 istusin laua taha, koos arvuti ja hunniku kaustade ning paberitega. Mul on juba 5 tundi tööd tasu selle eest… hetkel veel mitte midagi.”

Riigikohtu otsus tsiviilasjas nr 2-16-100215

25.04.2018 / riigikohus.ee

“/…/ riigil on kohustus hoolitseda puudustkannatava lapse eest, kuid selline kohustus on riigil üksnes siis, kui vanemad ei suuda lapse vajadusi määral rahuldada. Asenduskodus osutatava teenuse riikliku rahastamise eesmärk on kaitsta asenduskodus viibiva lapse huve ning tagada tema v rahuldamine ka olukorras, kus vanemad ei täida lapse ülalpidamise kohustust.”