Augusti uudiste ülevaade

Augusti uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.08.2019  /  2 minuti lugemine

Elatis ja ühine aeg lastega

15.08.2019 / foorum.perekool.ee

"Ütled otse välja, et kui senised kokkulepped mehe jaoks enam ei kehti, siis sinul on ka õigus omapoolsest lepingu osast taganeda. Ka suuline leping on leping. Ja et ta kas hakkab lapsi sama tihedasti hoidma, kui kokkulepe ette näeb või maksab elatist senisest oluliselt rohkem. Muide, ei pea täit kehtivat miinimumi välja nõuda, aga 100 eurot lapse kohta on ikka julmalt vähe, sellest rohkem saab küll tahta.
Kui ta sellele ei reageeri, annad elatise nõude kohtusse. Võid ka lastega kohtumise korra paikapanemiseks pöörduda lastekaitseametniku poole, kes kutsub teid mõlemaid siis kohtumisele ja arutate selle korra ametniku juures läbi. Mõni mees ametniku kutse peale tuleb kohale ja võtab aru pähe. Mõni ei võta. Eks sa seda saad näha. Järeldused teed vastavalt tulemusele."

Notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe sisuline pool + riskid kohustatud isikule

16.08.2019 / juristaitab.ee

"Kui isik ei täida leppest tulenevat kohustust, saab täitemenetluse algatada lepingu teine pool. Asutused võivad täitemenetluse algatamise seada teatud juhtudel tingimuseks, nii nagu pank on praegu seadnud tingimuseks sellise leppe olemasolu.Kui kokkulepe on koostatud notariaalselt, tuleks see ka lõpetada või muuta notariaalselt. Või vaidluse korral kohtus."

Suur ülevaade: kellele, milleks ja mis tingimustel pangad kodulaenu annavad

23.08.2019 / err.ee

"Alimente võtab SEB arvesse üksnes juhul, kui need on näiteks kohtulikult ametlikult määratud. Kui aga abikaasad on sõbralikult lahku läinud ja elatisrahas on kokku lepitud omavahel, pole see panga silmis piisav garantii, et need ka edaspidi laekumist jätkavad ning sel juhul regulaarselt laekuv elatisraha ei loe.
Swedbank nõuab üksiktaotlejalt vähemalt 700-eurost netosissetulekut ja kahekesi taotlejatelt kokku minimaalselt 950-eurost sissetulekut. Elatisi võtab pank sissetulekutena arvesse osaliselt, kuid ka nemad eeldavad selleks konkreetseid kokkuleppeid ja regulaarset laekumist."

Rahvastikuminister Riina Solman Lätis: Eesti plaanib luua tagasirändeagentuuri

23.08.2019 / eestiuudised.ee

"Kohtumisel arutati ka perepoliitika küsimusi – lapsetoetuste- ja maksusoodustuste süsteemi, samuti lastega peredele suunatud eluasemepoliitikat, lasterikkuse väärtustamist aga ka üksikvanematele suunatud elatisabi süsteemi korraldust. „Lätlastele avaldas muljet Eesti edulugu seoses lasterikka pere toetusega, mis suurendas kolmandate laste sünde ligi veerandi võrra. Samuti on Läti kolleegide sõnul on Eesti neile eeskujuks perepoliitika valdkonnas ning varasemat koostööd soovitakse jätkata."

Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale

25.08.2019 / juristaitab.ee

"Kui esitasite avalduse maksekäsu kiirmenetlusse ja võlgnik esitas vastuväite sõltub teie soovist kuidas asi edasi läheb. Kui avaldasite maksekäsuavaldust tehes soovi, et vastuväite korral läheb asi edasi hagimenetlusse, nii ka läheb. Vastasel korral asi lõpetatakse ja Teil on võimalik pöörduda hagiavaldusega lapse elukohajärgsesse maakohtusse. Maksekäsu menetluses ei hinnata Teie avalduse põhjendusi ega vastuväiteid sisuliselt vaid seda tehakse hagimenetluses maakohtus. Kui asja arutamine jätkub hagimenetluses, teeb kohus Teile ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks ja hagiavalduse esitamiseks. Seejärel tuleb Teil esitada korralikult läbimõeldud ja hagiavaldusele nii sisult kui vormilt vastav hagiavaldus."