Detsembri uudiste ülevaade

Detsembri uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.12.2019  /  2 minuti lugemine

Notariaalselt kokkulepitud elatise vähendamine

03.12.2019 / juristaitab.ee

"Vanematevahelise ülalpidamiskokkuleppe ülesütlemiseks ei pea ülalpidamist andma kohustatud vanem pöörduma kohtu poole, vaid saab seda VÕS § 195 lõike 1 järgi teha ülesütlemisavalduse esitamisega teisele vanemale. Kui leping on lepingupoolte kokkuleppel sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu muutmisel või lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti. Seega peate vaatama, mida on lepingus märgitud selle muutmise või lõpetamise kohta. Peale lepingu ülesütlemist loetakse see lõppenuks."

Riigikohus: juba ühe kuu pikkune kõrvalehoidumine lapsele väljamõistetud elatise maksmisest võib olla karistatav

06.12.2019 / riigikohus.ee

"Elatise maksmisest kõrvalehoidumisega on tegemist juba siis, kui vanem teadlikult viivitab elatise maksmisega vähemalt ühe kuu. Vanem hoiab elatusraha maksmisest kõrvale, kui ta rikub lapse ülalpidamiskohustust olukorras, kui tal on võimalik raha maksta või teha seda suuremas ulatuses, kuid ta jätab selle kohustuse teadlikult vähemalt ühe kuu jooksul täitmata."

Kohtutäitur jätab viit last kasvatavale isale pangaarvele 270 eurot kuus

10.12.2019 / uueduudised.ee

"Elatisvõlgnevust eristatakse sissenõudmise mõttes teistest võlgnevustest, kus iga lapse eest peab kohtutäitur võlgniku arveldusarvele jätma 180€ lisaraha. Ehk siis, näiteks kui mees oleks võlgu pangale, siis kohtutäitur peab viie ülalpeetava pealt mehe arvele jätma vähemalt 1115€ kuus, kuid elatisvõlglaselt võib kohtutäitur kinni pidada maksimaalse lubatud summa, ehk arvele peab jääma üksnes pool alampalgast summas 270€."

Soomes kerkib elatisetoetus 8,27 eurot lapse kohta

12.12.2019 / eestinen.ee

"Soomes kerkib uuest, 2020. aastast elatisetoetus lapse kohta 8,27 euro võrra. Praegu on elatisetoetus 158,74 eurot lapse kohta, uuest aastast kerkib see 167,01 euroni lapse kohta kuus."

Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!

13.12.2019 / lastekaitseliit.fi

"Üks peamine küsimus on elatis ja elatise täitmine, see tähendab, et elatis on välja mõistetud, aga teine pool seda ei täida. See on suur lapse õiguste rikkumine. Lapsel on õigus saada ülalpidamist ja kui üks vanem seda ei tee, siis see võib kujutada suurt ohtu lapse hakkamasaamisele. Meil on Eestis selliseid vanemaid, kes elatise maksmise nõuet ei täida, paraku üle kümne tuhande."

Laste elatisraha tõuseb taas, aga kas emad kulutavad raha ikka lastele?

14.12.2019 / elu24.ee

"Tuleval aastal tõuseb laste elatisraha. Kui lõppeval aastal oli see 270 eurot kuus, siis tuleval aastal 292 eurot ühe lapse kohta. Kolm Eesti isa avaldavad kui ühest suust, et elatise miinimummäär on ebanormaalselt kõrge ning pealegi ei ole teada, millele lapsele kantav raha kulub."

Mehed on sead. Punkt.

17.12.2019 / marimell.eu

"Lugesin Postimehest hommikul uudist, kus isad jälle kurdavad, et elatisraha miinimummäär tõuseb uuel aastal 292 euroni ja naised kulutavad kõik selle raha ära ja nemad peavad skeemitama."

Alimendid

18.12.2019 / juristaitab.ee

"Elatise suurus määratakse kindlaks eelkõige õigustatud isiku vajadusteest lähtuvalt, seejuures võetakse arvesse ka kohustatud isiku võimalusi. Elatis võib olla miinimummäärast väiksem eelkõige seaduses sätestatud juhtudel. Muuhulgas, kui kohustatud isikul on ka teisi ülalpeetavaid. Elatise suurust saab muuta asjaolude muutudes. Kui peale elatise väljamõistmist on asjaolud muutunud (töötasu vähenenud, ülalpeetavaid lisandunud vms) võite esitada kohtusse hagi laste vastu elatise vähendamiseks."

Uuest aastast suureneb elatisraha alammäär

24.12.2019 / kasulik.delfi.ee

"Neli nõuannet last kasvatavale vanemale, kes soovib lahus elavalt vanemalt elatist saada:
1. Arvutage kokku lapse kasvatamisele kuluv summa, mis sisaldab kõiki võimalikke lapsega seonduvaid kulusid alates eluaseme kuludest, söögist ning riietest kuni treeningute, huviringide ning transpordini.
2. Püüdke leida lahus elava vanemaga mõistlik kohtuväline kokkulepe lapse kasvatamiseks kuluvate rahaliste vahendite katmiseks arvestusega, et kumbki vanem kannab pool vajaminevast summast.
3. Kui kokkuleppele ei õnnestu jõuda, tasub nõu pidada juristiga, kes aitab selliseid olukordi lahendada. Lahus elava vanema huvi on kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, kuna kohtu poolt välja nõutav elatis on nähtav ka finantsasutustele ning võib raskendada näiteks laenude-liisingute saamist.
4. Viimase variandina tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda hagiga kohtusse, kus vajadusel tõendatakse lapse kasvatamise kulusid ning vanemate sissetulekuid ja varalist seisu."

Seadusmuudatused, mis lastega peresid 2020. aastal ees ootavad

27.12.2019 / emmedeklubi.ee

"Alampalgaga on seotud ka elatis ehk n-ö alimendid. Kui vanemad lähevad lahku või vanem lapse kasvatamises ei osale ega last rahaliselt ei toeta, on lapsel õigus saada vanemalt kohtu otsusel igakuiselt elatist, mis on vähemalt pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Seega suureneb ka miinimumelatise summa."