Detsembri uudiste ülevaade

Detsembri uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.12.2020  /  2 minuti lugemine

Kui lapsele elatist ei maksa, saab uuest aastast passi tühistada ja auto politseiga ära võtta

07.12.2020 / geenius.ee

"Aastatega on abinõud elatisvõlgnike vastu üha karmimaks läinud: juba praegu saab peatada näiteks võlgnike relvaloa, mitte anda neile ettevõtlustoetusi, nimed avalikustada ning arestida ka raha, mida võlgniku eest maksab keegi kolmas. Uuest aastast lähevad meetmed aga veelgi karmimaks. Näiteks võib edaspidi kehtetuks tunnistada elatisvõlgniku passi — sealhulgas ka diplomaatilise passi ning meremehe teenistusraamatu."

"Suud puhtaks": kuidas käib üksikvanemate käsi?

08.12.2020 / err.ee

Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna juht Hanna Vseviov selgitas, et umbes 10 000 last saavad Eestis 19.18 eurot üksikvanema lapse toetust. Ta tõi välja, et riik maksab teatud juhtudel ka elatisabi 100 eurot kuus
"Selle mitte suurendamise taustal on olnud ka see loogika, et ei taheta motiveerida seda, et ema jätab lapse sünnitunnistusele isa kande tegemata, vaid et igal lapsel oleks juriidiliselt isa olemas, sest isadel on ühelt poolt õigus, teisalt ka kohustus oma last ülal pidada. Kui teine vanem seda ei tee, siis siin on riik tulnud appi sellise toetusega nagu elatisabi ja suund ongi see, et tegelikult lapsel võiks olla mõlemad vanemad olemas sünnitunnistusel. Ja kui seal tekivad mingisugused takistused lapse ülalpidamisel, siis elatisabiga, mis on 100 eurot lapse kohta kuus, tuleb riik toeks. Lisaks on viimastel aastatel ka teisi muudatusi, mis puudutavad peretoetusi," selgitas Vseviov.

Lasterikkad pered: elatise suurus peaks sõltuma piirkonnast ja vanusest

11.12.2020 / err.ee

"Lasterikaste perede liit soovitab korrigeerida elatise baassummat vastavalt vanema tegelikule sissetulekule, et tagada lastele vanemate lahkumineku korral nende senine elustandard. Samuti on liidu hinnangul põhjendatud võtta elatise arvutamisel arvesse seda, kui laps viibib lahuselava vanema juures vähemalt seitse päeva kuus, mille käigus vanem teeb lapsele kulutusi."

Uuest aastast võib politsei elatisvõlglase sõiduki konfiskeerida

15.12.2020 / aripaev.ee

"Kui ühelt poolt on uue aasta kevadest planeeritud jõustuma seadusemuudatus, millega muutuksid elatise maksmise tingimused paindlikumaks ning kaoks elatise miinimum, siis teisalt muutuvad juba 1. jaanuarist abinõud elatisvõlglaste osas karmimaks. Näiteks tuleb elatisvõlglasel arvestada võimalusega, et politsei võib temalt sõiduki ära võtta ja selle kohtutäiturile anda."

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

16.12.2020 / oiguskantsler.ee

"On positiivne, et elatise suuruse määramisel on eelnõus püütud arvesse võtta lapse ülalpidamisega seotud tegelikke kulusid, vanemate sissetulekuid, lapsega koos veedetud aega, peretoetusi, mastaabisäästu ja elukallidust. Samas on oluline, et elatise suuruse arvutamise uus mudel oleks põhjalikult läbi kaalutud ning elatist saama õigustatud laste huvid ei saaks ühelgi juhul kannatada. Paraku puuduvad seletuskirjas ammendavad põhjendused mõne elatise arvutamise aluseks valitud summa, protsendi ja koefitsiendi suuruse kohta ja uuringute kohta, millele on tuginetud. Mõnel juhul tekib küsimus, kas valitud lahendus on kooskõlas seletuskirjas ja väljatöötamiskavatsuses märgitud eesmärkidega."

Kas isa võib omaalgatuslikult maksta vähem elatisraha kuna laps viibis temaga mõne päeva kuus?

17.12.2020 / vastused.ee

"Kui tegemist on omavahelise lihtkirjaliku või suulise kokkuleppega, ei ole võimalik algatada täitemenetlust, kuid mahaarvamine oleks pidanud siiski toimuma vanemate kokkuleppel. Elatisest mahaarvestuse tegemiseks annab alust see, kui lahus elav vanem teeb lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi sellel ajal, kui laps parasjagu tema juures viibib."

Rahvastikuminister Riina Solman: elatis ei tohi kaasa tuua vanemate pankrotistumist

17.12.2020 / lounaeestlane.ee

"Rahvastikuminister ei toeta iga järgneva lapse elatise vähendamist 30 protsendi võrra võrreldes esimese lapsega. Sääst ei teki peredes, kus kasvavad mitmikud või kui lastel on väga väike või väga suur vanusevahe. Samuti siis, kui lapsed on erinevast soost."

Justiitsminister kutsus kokku elatiste teemalise ümarlaua

28.12.2020 / just.ee

"Eelnõule laekunud tagasiside arutamiseks kutsus ministeerium 13. jaanuariks kokku ümarlaua, kuhu on kaasatud huvirühmade, teiste ministeeriumite ja kohtute esindajad."

Uuest aastast võivad elatisvõlglased jääda ilma reisidokumendist

29.12.2020 / pealinn.ee

"Elatise mõjuva põhjuseta tasumata jätmine võib tulevikus kaasa tuua reisidokumentide (Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, pagulase reisidokumendi, ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu ja meremehesõidutunnistuse) kehtetuks tunnistamise kohtus ning keelata nende välja andmise. ID kaarti kehtetuks tunnistada ei saa. Samuti hakkab politsei tulevikus kontrollima, kas liiklusregistrisse kantud sõidukile on kohtutäitur seadnud märke, et sõiduk tuleb kohtutäiturile üle anda. Ühtlasi kohustatakse tulevikus elatisvõlgniku lepingupartnereid ja näiteks kasiinosid teavitama kohtutäiturit, kui võlgnikuga tehakse üle 5000-euroseid sularahatehinguid. Kohustatud kolmas isik peab avalikust registrist kontrollima, kas tegemist on elatisvõlgnikuga ning kui on, siis teavitama sellest võimalikult kiiresti kohtutäiturit. Täituril on võimalik see summa arestida elatise katteks viie tööpäeva jooksul teavituse saamisest."