Veebrauri uudiste ülevaade

Veebrauri uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.02.2020  /  2 minuti lugemine

Isadus, elatis, hooldusõigus

05.02.2020 / foorum.perekool.ee

"Kui isadus on tuvastamata siis ei ole lapsel seaduslikult teist vanemat st puuduvad selle vanema õigused ja kohustused. Seaduse silmis on ta lapsele täiesti võõras, mitte lapse vanem. Sellel lapsel on ainult ema, temal on õigused ja kohustused."

Elatis, alimendid, lastetoetused

05.02.2020 / juristaitab.ee

"Elatise väljamõistmisel on oluline arvestada, kumma vanema juures laps elab ning kas ja kui palju suhtleb laps lahus elava vanemaga või kas lapsel on vahelduv elukoht mõlema vanema juures. Kui lapsel on vahelduv elukoht ja laps viibib mõlema vanema juures sama suure osa ajast, võib tekkida ka olukord, kus mõlemad vanemad täidavad ülalpidamiskohustust vahetult ning elatist ei tulegi välja mõista. Elatise suuruse määramisel peab kohus tegema kindlaks, kui suured on mõlema vanema igakuised kulutused lapse vajaduste rahuldamiseks ning millised lapse vajaduste rahuldamiseks tehtavad kulutused kannab lapsest lahus elav vanem ise sel ajal, mil laps tema juures viibib. Riigi poolt peretoetusena makstavat lastetoetust arvestab kohus vaid koosmõjus muude asjaoludega ja juhul kui kohustatud vanem sellele viitab."

Kes teeb oma rasedale naisele ja väikesele lapsele midagi sellist?!

11.02.2020 / lood.delfi.ee

"Too hetk ma otsustasin, et minust ei saa seda uksematti, enesehaletsusse uppunud inimest, kes oma laste isa vihaselt siunab, lapsi temast eemale hoiab ja kohtu kaudu alimente nõuab. Otsustasin hoopis, et keskendun iseendale ja oma lastele ning lükkan selja sirgu ja tulen sellest välja. Beebi pole süüdi selles, et sellisel mentaalselt ebanormaalselt ajal minuga keha jagama peab ning seetõttu sundisin end rahulikuks."

Kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi

13.02.2020 / epikoda.ee

"EPIKoja esindajad kohtusid justiitsminister Raivo Aegi ning Eesti Töötukassa, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajatega. Kohtumisel lepiti kokku, et samalaadse olukorra vältimiseks täidab Töötukassa edaspidi arestimisakte jälle põhimõttel "üks akt korraga", mis tähendab, et järgmist akti ei täideta enne, kui eelmine arestiakt on täidetud. Arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist peab jälgima samuti kohtutäitur. Eelisjärjekorras täidetakse ainult elatise nõudeid."

Õigus- ja kohtusüsteemi areng

14.02.2020 / riigikohus.ee

"Tsiviilasjadest pöördutakse kohtusse ennekõike elatisvaidlustega, lapse hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustega, juurdepääsuvaidlustega ning võlanõuetega."

Täitemenetluse võlgniku pangakonto arestimine

14.02.2020 / oiguskantsler.ee

"Kui võlgnikul on ülalpeetav või maksab ta elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra töötasu alammäärast kuus (2020. aastal 194,67 eurot), välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Riigikohus on korduvalt selgitanud, et TMS § 131 eesmärk on tagada võlgnikule ja tema ülalpeetavatele täitemenetluse käigus toimetulekuks minimaalselt vajalikud vahendid."

Kolme lapsega üksikemad, kas on selliseid siin?

25.02.2020 / foorum.perekool.ee

"Lapsed- elatise välja mõsitmine on vajalik, kui mees ebapiisavalt toetab. Näiteks on see ka abiks kodulaenu saamisel. Midagi karta pole tarvis. Hiljem mõtled, et miks üldse kartsid"

Kas kompromissleping kohustab elatise makseid jätkama ka pärast lapse 18 aastaseks saamist?

27.02.2020 / vastused.ee

"Kui kokkuleppe kohaselt tuleb elatist tasuda ka kuni 21-aastase täisealise lapse õpingute ajal, siis tuleb lapse õpingute korral elatist edasi maksta. Kui lepingu kohaselt tuleb maksta elatist kuni lapse täisealiseks saamiseni, siis ei tulene lepingust kohustust tasuda elatist täisealisele õppivale lapsele. Küll aga kohustab selleks seadus ja täisealisel lapsel isiklikult on õigus esitada Teie vastu hagi elatise väljamõistmiseks."

Lõpparuanne: Lapse vajaduspõhine miinimumelatis

28.02.2020 / just.ee

"Praegu on miinimumelatis seotud alampalgamääraga. Alampalgamäär ei võta aga mingil moel arvesse lapsele tehtavaid kulusid. Seega soovitame miinimumelatise määramise korda muuta selliselt, et selle aluseks oleks lapse ülalpidamiskulude hinnang. Tegemist on kulutustega, mis on vajalikud lapse mitmekülgse arengu tagamiseks. Lapse ülalpidamiskulu hinnanguna soovitame kasutada standardeelarvete keskmist maksumust. Alternatiivseks lahenduseks oleks kasutada võrdlevanalüüsis saadud keskmist lapse ülalpidamiskulude hinnangut. Mõlema lahenduse puhul oleks miinimumelatise summa arvestamisel kesksel kohal lapse vajadused."