Kui suur on elatisraha alates 01.04.2022?

Kui suur on elatisraha alates 01.04.2022?

Kui suur on elatisraha alates 01.04.2022?
Alimendid.ee
26.06.2022  /  2 minuti lugemine

2022. aasta alguses jõustusid perekonnaseaduse muudatused, millega muudeti elatise arvutamise korda. Kui varasemalt kehtis kõigile alaealistele lastele ühtne elatise miinimummäär (292 eurot kuus), siis alates 01.01.2022 on elatise suurus iga lapse puhul erinev.

Elatissumma suurus sõltub laste arvust perekonnas ning sellest, mitu päeva viibib laps elatist maksva vanema juures ja kellele laekuvad riiklikud peretoetused. Lisaks sõltub elatisraha suurus elatise baassummast ja elatist maksva vanema sissetulekust. Kuna nii elatise baassumma kui ka vanema sissetulek on ajas muutuvad, siis korrigeeritakse mõlemaid summasid iga aasta 1. aprillil.

Elatise baassumma on summa, mis kulub keskmiselt ühel vanemal igakuiselt lapse ülalpidamiseks. Kui perioodil 01.01.2022 - 31.03.2022 oli baassumma 200 eurot kuus, siis tarbijahinnaindeksi tõusu tõttu suurenes 1. aprillil baassumma 9.20 euro võrra. Seega, alates 01.04.2022 on elatise baassumma 209.20 eurot kuus.

Elatist maksva vanema sissetuleku arvestamisel lisatakse baassummale 3% eelmise aasta keskmisest brutokuupalgast. Kui perioodil 01.01.2022 - 31.03.2022 oli lisatavaks summaks 43 eurot, siis brutokuupalga tõusu tõttu suurenes 1. aprillil see summa 3.44 euro võrra. Seega, alates 01.04.2022 on elatist maksva vanema sissetuleku osaks 46.44 eurot kuus.

Kokku suurenes alates 01.04.2022 alaealisele lapsele makstav igakuine elatis 12.64 euro võrra.

Näiteks olukorras, kus elatist tuleb maksta ühele lapsele, lapsetoetus laekub last kasvatavale vanemale ning laps elatist maksva vanema juures ei viibi, kujuneb elatisraha alljärgneva arvutuskäigu alusel.

Elatise baassummaks on 209.20 eurot kuus. Elatist maksva vanema sissetuleku osaks on 3% 2021. aasta keskmisest brutotöötasust ehk 1548 × 0.03 = 46.44 eurot kuus. Kuna lapsetoetus laekub last kasvatavale vanemale, tuleb maha arvata pool lapsetoetusest ehk 60 : 2 = 30 eurot kuus. Kuna perekonnas teisi lapsi ei ole, siis elatisraha vähendada ei ole vaja. Kuna elatist maksev vanem lapse elus ei osale, siis koosveedetud aja võrra elatise summa ei vähene.

Seega, kirjeldatud näite puhul on elatissummaks 209.20 + 46.44 - 30 - 0 - 0 = 225.64 eurot kuus. Selline elatise summa kehtiks perioodil 01.04.2022 - 31.03.2023 ehk järgmine kord korrigeeritakse baassummat ja elatist maksva vanema sissetuleku osa aasta pärast, s.o 01.04.2023.

Korrektse elatissumma arvutamiseks soovitame kasutada Alimendid.ee elatiskalkulaatorit. Alimentide vormistamise kohta saate lugeda lähemalt siit.