Elatise uudised augustis

Elatise uudised augustis

Alimendid.ee
Alimendid.ee
31.08.2023  /  2 minuti lugemine

Eesti Vabariigi õiguskantsleri raport ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta

01.08.2023 / oiguskantsler.ee

Olulised muudatused elatise süsteemis jõustusid 2022. aastal. Kui seni oli minimaalne elatise suurus pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, siis muudatustega kehtestati miinimumelatise väljaarvutamiseks uus valem. Muudatuste üks eesmärk oli luua Eesti elustandardile vastava ning senisest õiglasemaid kriteeriume arvestav miinimumelatise valem. Õiguskantsler juhtis muudatuste tegemisel tähelepanu asjaolule, et automaatselt ei saa muuta kõiki elatissummasid, mille kohus on kindlaks määranud enne muudatuste jõustumist. Õiguskantsleri hinnangul ei arvesta selline rakendussäte kohtus kindlaks tehtud elulisi asjaolusid ega lapse tegelikke vajadusi.

Feministlik perepoliitika kui heterofatalismi leevendus

11.08.2023 / feministeerium.ee

Feministlik perepoliitika muudaks elatise nõudja elu kergemaks sellega, et riik võtab aktiivsema rolli. Ema täidaks avalduse elatise saamiseks riigilt, kes hindab tema vajadusi ja seejärel määrab isalt elatise. Kui isa sellega nõus pole, siis võib ta riigiga seda ise kohtu kaudu klaarida. Lapsele jõuab summa aga ilma viivitusteta regulaarselt iga kuu. Riigil on rohkem jõudu ja ressurssi see isalt välja nõuda kui kurnatud üksikemal. Selline lähenemine lähtub laste ja reeglina neid hooldava ema vajadustest siin ja praegu.

Kus on arutelu selle ümber, miks mehed lapse saamist edasi lükkavad?

21.08.2023 / arvamus.postimees.ee

Esimese lapse saamiseks ollakse valmis järjest hiljem. Erinevalt naistest on meeste viljakas iga palju pikem, võimaldades pere loomist palju lihtsamalt kaugemasse tulevikku edasi lükata. Oleme näinud palju suhteid, kus naine on valmis lapsi saama, aga mees ei soovi seda sammu astuda. Võrdsema ühiskonna tõttu on mehed enam kui kunagi varem mõjutatud pere loomisega seotud elu muutustest. Mehed osalevad partnerina ettevalmistavatel kursustel, võtavad vanemapuhkust ja hoolitsevad beebi eest nii päeval kui ööl. Kui vanasti oli lapsekasvatamise koorem peamiselt naise õlul, siis nüüd on mees tihtipeale võrdne partner või teeb enamgi.

Kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemisest

22.08.2023 / juristaitab.ee

Kohtumenetluseaegset elatisabi saab taotleda, kui kohtule on esitatud taotlus elatishagi tagamiseks. Taotlusse tuleb märkida, miks on vajalik kindlaks määrata elatis juba kohtumenetluse ajaks ja kuidas hagi tagamata jätmine alaealist hagejat kahjustab. Kohus lahendab saadud taotluse määrusega. Kui kohus otsustab hagi tagada, saate määrusega pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse elatisabi taotlemiseks.

Elatis, kui tasuma kohustatud isik on kinnipidamisasutuses

25.08.2023 / juristaitab.ee

Kui on olemas kohtulahend, on Teil võimalik alustada täitemenetlus ja taotleda täitemenetluseaegset elatisabi riigilt. Kui aga seni on tasutud kohtuväliselt, tuleks esmalt pöörduda kohtusse elatise välja mõistmiseks paludes kohtul hagi tagamise korras määrata elatis ka kohtumenetluse ajaks. Sel juhul saate taotleda Sotsiaalkindlustusametist kohtumenetluse aegset elatisabi juba menetluse ajal ja menetluse lõppedes teha täitemenetluse alustamise avaldus koos elatisabi taotlusega kohtutäiturile.

Kuidas käituda elatisvõlgnikuga?

29.08.2023 / juristaitab.ee

Vanema teadva kõrvalehoidumise eest oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Selleks tuleb esitada süüteoteade politseisse.